Το πρόγραμμα στοχεύει στην κοινωνικοποίηση των παιδιών με υγιή επικοινωνιακό τρόπο, δηλαδή την ανάπτυξη σχέσεων με συνομήλικα παιδιά, την εκμάθηση κοινωνικών κανόνων και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Παράλληλα τα παιδιά γνωρίζουν καινούριους τρόπους ψυχαγωγίας και εκτόνωσης.

Στόχος των ομάδων αυτών είναι η εκμάθηση κανόνων κοινωνικής αλληλεπίδρασης, η εξασφάλιση της συνεργατικότητας και η σταθεροποίηση της συμπεριφοράς καθώς και η εφαρμογή στην πράξη κατάλληλων πλαισίων συνομιλίας και διαλόγου μέσα σε μια ομάδα.

Μέρος της εκπαίδευσης παιδιών που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες γίνεται μέσω ομάδων που αποσκοπούν στην εξάσκηση της κριτικής τους ικανότητας, της συνεργασίας, της αυτεκτίμησής τους, την αφύπνιση υγιών κινήτρων ανταγωνισμού και την έκθεση σε νέους τρόπους προσέγγισης καταστάσεων.

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Η ομάδα αποσκοπεί στην ελεύθερη έκφραση και καλλιέργεια του λόγου, στην κοινωνικοποίηση και την ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης. Το πρόγραμμα της ομάδας αποτελούν ασκήσεις μίμησης, αναπνοών, ορθοφωνίας, δραματοποίησης και χορού-κίνησης. Πρόκειται για ομάδα καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων με στόχο την καλλιέργεια του οπτικοκινητικού συντονισμού, την κινητοποίηση, την συγκέντρωση και την ολοκλήρωση έργου, την βελτίωση της συμπεριφοράς και την ομαδική λειτουργικότητα.
Απευθύνεται σε παιδιά 5 ετών και άνω που δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν προκειμένου να παράγουν έργο και να λειτουργήσουν μέσα σε ομάδα. Λειτουργεί θεραπευτικά στο άγχος που συσσωρεύουν τα παιδιά με τις υπόλοιπες μαθησιακού τύπου δραστηριότητες.

error: Content is protected !!